Dansk Mentor Certificering opdeler mentorfunktionen
i fire overordnede arbejdsområder:

Uddannelsesmentorer

Opgave: At hjælpe mentee til at gennemføre en uddannelse.

Mentors fokusområder:

 • Rollemodel
 • Guide /instruktør til studiemiljøet generelt
 • Hvordan gør man her?
 • Hvad er målet?
 • Hvordan når jeg målet?
 • Hvor kan jeg finde ressourcerne?
 • Værdier/kompas/forudsigelig adfærd
 • Finde den rigtige vej med den studerende, som kan medføre en positiv forandring.
 • Kompetenceafklaring og udvikling af manglende sociale, personlige, sproglige og faglige kompetencer.
 • Studieteknik, lektiehjælp, læringsstile, intelligenser, daglige struktur, orden.
 • Tydeliggørelse af netværkets betydning for den studerende, samt viden om og navigering i dette.
 • Hjælpe eleven videre til at få professionel hjælp, hvis opgaven overstiger mentors faglige kompetence.
 • Fastholdelse. Fokus på gennemførelse
 • Viden om grænser
 • Anerkendelse
 • Blik for ressourcer og potentialer i forhold til uddannelsesmuligheder.
 • Hjælp til etablering af socialt netværk for mentee.
 • Repræsentant for skolens værdier. Mentors eget værdisystem passer må overens med uddannelsesinstitutionens værdigrundlag.
 • Kendskab til mentorrollens muligheder og begrænsninger
Virksomhedsmentorer

Opgave: At hjælpe mentee til at blive fastholdt på arbejdsmarkedet.

Mentors fokusområder:

 • Rollemodel
 • Guide/instruktør til arbejdspladskulturen og arbejdsmarkedet generelt.
 • Hvordan gør man her?
 • Hvad er målet?
 • Hvordan når jeg målet?
 • Hvor kan jeg finde ressourcerne?
 • Mentor er repræsentant for virksomhedens værdier, er kulturbærer, og motivator.
 • Viden om kompetenceafklaring og udvikling af manglende arbejdsmarkedsrettede sociale, personlige, sproglige og faglige kompetencer
 • Være en respekteret medarbejder, der kan skabe rum og plads trods mentees begrænsninger.
 • Skabe rum for mangfoldighed, være brobygger mellem mentee og kollegerne.
 • Evne til at skabe "den gode historie" om sin mentee.
 • God kommunikator
 • Rummelig
 • At kunne rose og anerkende mentee for selv små succeser.
 • Fokus på fastholdelse.
 • Viden om grænser.
 • Anerkendelse.
 • Repræsentant for virksomhedens værdier og kulturbærer.
 • Kendskab til mentorrollens muligheder og begrænsninger.
Sociale mentorer

Opgave: At hjælpe mentee til at kunne mestre sit privatliv.

Mentors fokusområder:

 • Rollemodel
 • Guide/instruktør til det gode liv og til samfundets forventninger og krav generelt. Mentor skal hjælpe mentee til at kunne mestre sit liv og til at være en selvhjulpen samfundsborger.
 • Mentee har ofte tungere problemstillinger og har brug for hjælp til livsmestring på flere niveauer.
 • Mentor bør ikke være behandler eller terapeut for mentee.

Mentor:

 • Skal have viden om relationen som udviklingsredskab.
 • Skal have veludviklet kendskab til egne styrkeområder og sårbarheder og selvindsigt og positive livserfaringer som en væsentlig ballast.
 • Skal have redskaberne til - og fagspecifik viden om - arbejdet med socialt udsatte mennesker.
 • Viden om coaching og kendskab til, hvordan man facilliterer udviklingsprocesser.
 • Skaber motivation i forhold til særligt udsatte målgrupper.
 • Skal have modtaget træning i og teoretisk viden om - anerkendende kommunikation.
 • Faglige redskaber til at finde potentialer og udvikle manglende kompetencer.
 • Faglig og personlig robusthed. Selvmotiverende og tålmodig. Skal kunne tåle langsom progression i arbejdet.
 • Selv være en generelt velfungerende borger.
 • Skal have viden om psykologiske personlighedstyper og deres personlige værdisystemer.
 • Kendskab til mentorrollens muligheder og begrænsninger.
Mentor for børn og unge

Opgave: At hjælpe skoleelever i udskolingen.

Mentors fokusområder:

 • Rollemodel og guide.
 • At bevidstgøre den unge om sine evner og talenter. Give retning på valg af uddannelse ud fra disse.
 • At bevidstgøre den unge om sine karakterstyrker og hjælp til at bruge disse endnu mere. (Positiv psykologi)
 • Forventningsafstemning i forhold til uddannelsessystemet.
 • At give skolegangen mening.
 • At motivere den unge til at få en uddannelse.
 • At hjælpe den unge til at finde ressourcer i eget netværk.
 • At hjælpe med at finde den rigtige vej som kan medføre en positiv forandring.
 • At udvikle uddannelsesparathedens kompetencer (Sociale, personlig, faglige, motivation).
 • At hjælpe med at knække faglige koder, værdsætte struktur og orden.
 • At give den unge et selvindblik og selvforståelse.
 • At udfordre den vanlige tankegang. Ændre negativ attitude og adfærd.
 • Hjælpe eleven videre til at få professionel hjælp, hvis opgaven overstiger mentors kompetence.
 • Fremmøde og fastholdelse.
 • Gennemførelse af grundskolen med karakterer, som svarer til elevens evner.
 • Dannelse og samfundsnyttig adfærd.
 • At udvikle taknemmelighed og glæden ved at give.
 • Anerkendelse og ros.

Mentor:

 • Må have blik for ressourcer og potentialer i forhold til uddannelsesmuligheder.
 • Må kunne hjælpe mentee med at til etablere sociale netværk.
 • Må kunne hjælpe mentee til at sætte sig mål og delmål. Og nå dem.
 • Må være repræsentant for samfundets værdier. Mentors eget værdisystem må passe overens med grundskolens værdigrundlag.
 • Kendskab til mentorrollens muligheder og begrænsninger.
 • Viden om grænser for egen indsats.
 • Samarbejde med forældre, lærere, UU-vejledere m.fl.
 • Må kende til betydningen af god kost, motion og søvn.
 • Må have viden om teenagehjernen - dens muligheder og begrænsninger.
 • Må have viden om vitaliseringsmiljøer og psykologisk ilt.